1•  9150   13 Galo 
  2• 5082   21 Touro  
   3• 0425   07 Carneiro  
    4• 7411   03 Burro  
     5• 9484   21 Touro