1• 6613   04 Borboleta 🦋
2• 9140   10 Coelho 🐇
3• 4182   21 Touro 🐂
4• 5996   24 Veado 🦌
5• 8951   13 Galo 🐓

       Soma; 34.882   21 Touro 🐂